Pierakstīties jaunumiem!
Vārds:
E-pasts:
Jautājums
Vai Tu atbalsti KDS politiskās idejas?
 
Kalendārs
Select a mode and save the configuration
Meklētājs
BRĪVĪBA, SOLIDARITĀTE, TAISNĪGUMS

Liepāja

KDS Liepājas nodaļas tikšanās ar Liepājas pensionāru apvienību

2013.gada 22.maijā KDS Liepājas nodaļas biedri Aija Raudiņa, Andris Grīnis, Armands Pauris un Dzintars Kļava tikās ar Liepājas pensionāru apvienību "Dzirkstelīte". 

2013-05-22-02642013-05-22-0265

 

KDS Liepājas nodaļas pārstāvju tikšanās Liepājas Arodbiedrību centrā

2013.gada 14. maijā KDS Liepājas nodaļas vadītāja Aija Raudiņa un nodaļas vadītājas vietnieks Andris Grīnis viesojās Liepājas Arodbiedrību centrā, kur tikās ar arodbiedrību pārstāvjiem no Liepājas uzņēmumiem un institūcijām. 2 stundu garajās debatēs mēs uzklausījām arodbiedrību pārstāvju jautājumus, problēmas un panākumus, kā arī sniedzām savu viedokli un iespējamo risinājumu par aktuālajiem jautājumiem. Izglītības darbinieku pārstāve vēlējās zināt mūsu attieksmi pret algu paaugstināšanu vai piemaksām pirmskolas mācību iestāžu skolotājiem. Celtnieku arodbiedrības pārstāvji stāstīja par to, ka Liepājas pašvaldība neatbalsta vietējās celtniecības organizācijas, tā vietā dodot priekšroku citai, parasti vienai un tai pašai firmai. Līdzīgi ir arī citās jomās.

Toms Meijers- Arodbiedrību centra vadītājs, aicināja uz produktīvu sadarbību arī pēc vēlēšanām, ko mēs arī apsolījām.

A.Raudiņa

 

KDS Liepājas nodaļas vadītājas tikšanās ar Reliģisko lietu komisiju

2013.gada 13 maijā KDS Liepājas nodaļas vadītāja Aija Raudiņa tika aicināta uz tikšanos Liepājas domē ar Reliģisko lietu komisiju.Tikšanās laikā A.Raudiņa iepazīstināja klātesošos ar KDS pašvaldību programmu, KDS pamatvērtībām un mērķiem.

Klātesošie mācītāji - Ilmārs Arājs, Gatis Mārtiņš Bezdelīga, Nils Druvaskalns, Ainars Jaunskalže, Egils Ķeiris un Ivo Rodets, bija ļoti labvēlīgi un ieinteresēti. Komisijas sapulcē piedalījās arī Tālivaldis Vēsmiņš  (Liepājas partija) un Brigita Dreiže (Liepājas partija). Mēs vienojāmies turpināt sadarbību arī turpmāk. Mācītāji atbalsta kristiešu iesasitīšanos politikā, unmudina aktīvāk vērsties pie draudzēm, uzrunāt kristiešus un aicināt iesaistīties KDS kustībā.

A.Raudiņa

 

KDS Liepājas nodaļas RĪCĪBPROGRAMMA

Pamatvērtības

KDS pamatvērtība ir kristīga cilvēka morāle un ētika, taču Liepājas sabiedrībā cilvēki ir atšķirīgi un visi ir pelnījuši labklājību un garīgo komfortu, kuru veicināt, atbalstīt un garantēt šodien un nākotnē ir mūsu pienākums. Liepājas pamatvērtība ir pati pilsoniskā sabiedrība, kura ir atbildīga par savas pilsētas izaugsmi, kura mīl savu pilsētu, savus līdzcilvēkus un savu spēju robežās veicina tās izaugsmi. 

Liepāju nākotnē veidosim par Kurzemes reģiona centru- stabilas un atbildīgas ekonomikas un iespēju pilsētu, plaukstošu un pievilcīgu pilsētu, kurā katram liepājniekam ir dzīves un darba vieta, izglītības un radošās izpausmes iespējas, un pamatots lepnums par savu pilsētu.

Pilsētas ekonomiskā attīstība

KDS prioritāte  ir esošo darba vietu saglabāšana un  jaunu radīšana. Lai īstenotu šo uzdevumu, KDS ir veikusi gan akadēmiskās studijas, gan praktiski pētījusi Vācijas KDS pieredzi ekonomiskās attīstības plānošanā un programmēšanā.

- KDS nodrošinās pašvaldības piedalīšanos uzņēmējdarbībā. Lai pastāvētu godīga konkurence un novērstu korupcijas iespēju, KDS iedzīvinās  labu pārvaldību, tas ir tiesiskums, vienlīdzība, objektivitāte, samērīgums, tiesiskā paļāvība, saprātīgu termiņu ievērošana, privātuma ievērošana, atklātība.

- Konkrēti runājot, tai jānodrošina godīgu konkurenci, korupcijas izskaušanu, saprātīgu ES fondu līdzekļu piesaistīšanu, funkciju pārskatīšanu pašvaldībā un paralēlu institūciju atcelšanu.

- Pašvaldībai  ir jāizstrādā un jārealizē sadarbības programma ar pilsētas uzņēmējiem, atbalstot tos kopējās pilsētas attīstības interešu vārdā, gan sekmējot esošo uzņēmējdarbību , gan piesaistot investīcijas.

- Pašvaldībai un tās uzņēmumiem - Liepājas namu apsaimniekotājs, Liepājas ūdens, Liepājas enerģija, atkritumu apsaimniekotāji sniegs savus pakalpojumus atbilstoši iedzīvotāju interesēm - iespējami lētāk , kvalitatīvāk, ar izvēles tiesībām un precīzi atskaitīsies par naudas izlietojumu.

-  Atbalstīsim jaunu uzņēmumu dibināšanu, ienākšanu Liepājā ar telpu nomas , nodokļu samazināšanu pirmajos 3 gados.

- KDS prioritāte ir  Liepājas  iedzīvotāji, tāpēc mēs pirmkārt stimulēsim savas pilsētas speciālistus, gan ar darba vietām, gan konkurēt spējīgu atalgojumu pašvaldības ietekmes robežās, gan ar izglītības un kvalifikācijas izaugsmes iespējām.

- Viena no KDS prioritātēm ir Liepājas ostas attīstība un darbības iespēju paplašināšana, konkurētspējas palielināšana, modernizācija, kā arī kuģu un prāmju satiksmes attīstība. Īpašu uzmanību veltot kravas – pasažieru prāmju līnijas atvēršanai. Tas nozīmē, ka mēs veiksim Liepājas SEZ restrukturizāciju, izveidojot to par konkurētspējīgu, finansiāli un saimnieciski izdevīgu ekonomiskas sastāvdaļu, kas kalpos pilsētas interesēm.

- Liepājas lidosta ir gadiem neizmantotu iespēju stāsts, kuras attīstību KDS veidos ar profesionālu atbildību, gan izveidojot atbilstošu infrastruktūru, gan  piesaistot ieinteresētus investorus.

- Liepāja tradicionāli ir bijusi zvejnieku osta. Arī šo jomu KDS atbalstīs un tādejādi veicinās zivsaimniecības nozares attīstību mūsu reģionā.

Pilsētvide

- Pašvaldība sadarbībā ar Namu apsaimniekotājiem, veicinās  ēku un māju siltināšanu, piesaistīs Eiropas Fondu līdzekļus, pieejamos pašvaldības līdzekļus, dodot priekšroku vietējiem uzņēmējiem un vietējam darbaspēkam, likumos noteikto iespēju robežās.

- Sakārtosim pilsētas transporta kustību , atbilstoši Liepājas iedzīvotāju vajadzībām, nevis atsevišķām biznesa interesēm. Skolēniem, studentiem un visiem pensionāriem nodrošināsim bezmaksas autobusu un mikroautobusu transportu.

- Atjaunosim bērnu rotaļu laukumus, nodrošināsim drošu vidi bērnu rotaļām un atpūtai. Veicināsim gan Karostas, gan arī citu Liepājas mikrorajonu sakārtošanu un iedzīvotāju drošību.

- Atbalstīsim pilsētās sabiedriskās organizācijas un uzklausīsim to viedokli un padomus.

Sociālā un veselības aprūpe

- Nodrošināsim pašvaldības materiālo atbalstu liepājniekiem, kuri nonākuši grūtībās, izvērtējot katru individuālo gadījumu, katra vajadzības un situācijas patieso stāvokli, novēršot nepamatotu pabalstu un resursu piešķiršanu.

- Atbalstīsim profilaktisko apskašu programmu ieviešanu un finansēšanu.

- Turpināsim atbalstīt pabalstu sistēmu pensionāriem un invalīdiem.

Izglītība, kultūra un sports 

- Izveidosim jaunatnes izglītības atbalsta programmu, lai pašvaldības budžeta ietvaros, nodrošinātu speciālistu apmācību Liepājas darba  tirgus vajadzībām.

- Nodrošināsim bezmaksas pusdienu piešķiršanu gan skolu jaunāko klašu  skolēniem, gan vecāko klašu trūcīgo ģimeņu bērniem.

- Sadarbībā ar KDS partneriem, Izglītības un zinātnes ministriju un sabiedriskajām organizācijām nodrošināsim ar modernām mācību tehnoloģijām, mācību grāmatām un speciālo bērnu- invalīdu aprīkojumu izglītības iestādes.

- Individuāli izvērtējot, attiecīgi finansiāli un materiāli atbalstīsim ārpusskolu izglītību, radošās, sociālās un sporta aktivitātes.

- Izvērtēt augstāko mācību iestāžu pienesumu Liepājas sabiedrības vajadzībām un attiecīgi atbalstīt konkrēto studiju programmu studentus. Tādejādi izmantot augstskolu mācībspēku un studentu intelektuālo un profesionālo potenciālu Liepājas labā.

- Atbalstīsim Liepājas baznīcu infrastruktūras sakārtošanu

- Pašvaldība nodrošinās ikvienam bērnam kvalitatīvas pirmskolas izglītības ieguves iespējas , attīstot pirmskolas izglītības iestāžu sistēmu, veicinot pašvaldības un publiskās partnerības projektus. Turpināsim nodrošināt piemaksu aukles atalgošanai. Pirmskolas izglītības iestāžu darba laiku ir jāsaskaņo ar liepājnieku dažādo darba vietu darba laikiem. Attiecīgi pielāgojot bērnu sadali pa pirmsskolas izglītības iestādēm , kuras ir pielāgotas attiecīgo uzņēmumu vajadzībām.

- Izstrādāsim un ieviesīsim progresīvo pedagogu atalgojumu sistēmu, piemaksājot no pašvaldības līdzekļiem, kā kritērijus nosakot atbilstošu pedagoga izglītību darba pieredzi un kvalifikāciju, zinātnisko darbību.

- Nodrošināsim izglītības iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām katrā Liepājas mikrorajonā, kā arī iespēju ikvienam bērnam un jaunietim iesaistīties neformālajā izglītībā, mākslinieciskajā jaunradē un sportā, kā arī iegūt izvēlēto izglītību.

- Nodrošināsim pašvaldības finanses talantu virzīšanai (nometnes , olimpiāde, konkursus utt.) 

Drošība pilsētā

- Nodrošināsim videonovērošanu un policistus pilsētas  ielās. Rūpēsimies par bērnu drošību izglītības iestādēs, rotaļu laukumos, sabiedriskās vietās un mājās. Apkarosim nepilngadīgo vardarbību, alkoholismu un narkotiku izplatību. Radīsim drošu pilsētu liepājniekiem un pilsētas viesiem.

Liepāja – kultūras,  kūrorta un tūrisma pilsēta

Tūrisms ir Liepājas ekonomikas, kultūras un labklājības svarīgs faktors. Liepājai ir bagātas kultūras un pasākumu tradīcijas. Liepāja ir bijusi un paliks tūristu iecienīta pilsēta un Kurzemes tūrisma centrs.

- Pašvaldība atbalstīs tās kultūras pasākumu iniciatīvas, kuras piesaista pilsētai tūristus no visas pasaules.

- Sakārtosim pilsētas infrastruktūru. Lai piesaistītu autotūristus, pašvaldība veiks pilsētas dienvidu robežas labiekārtošanu un infrastruktūras izveidošanu kempingam, kuru piedāvāsim uzņēmējiem apsaimniekot.

- Veicināsim iniciatīvas, kas piesaistīs komplekso kultūras pasākumu kultūrtūristus no Eiropas un pasaules.

- Nepieļausim unikālās Liepājas  jūrmalas un balto smilšu pludmales piesārņošanu, lai vasaras periodā tūristus piesaistītu ne vien ar īslaicīgiem pludmales festivāliem, bet arī ar iespēju visas vasaras garumā baudīt tīro un veselīgo jūras gaisu.

- Pašvaldība finansēs arī pilsētas gājēju ielu infrastruktūras un pieguļošo apstādījumu sakārtošanu, kā arī vienas pilsētas ielas , kas ved uz pludmali, pārveidošanu par gājēju ielu, kur pludmales posms  būs izveidots kā aktīvais  atpūtas centrs. Šajā projektā pašvaldība iesaistīs gan vietējos  tirgotājus, gan amatniekus , gan māksliniekus, gan apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējus.

- Izmantojot faktu, ka Latvija ir Eiropas Savienības transporta sistēmas sastāvdaļa un Latvijas transporta tīkls ir iekļauts TEN (Trans-European Networks), sadarbībā ar Rucavas un Nīcas pašvaldībām atbalstīsim un veicināsim Liepājas- Palangas šosejas atjaunošanu un veloceliņa izveidi. Piedalīsimies velotūristu celiņa izveidošanā no Liepājas līdz Palangai.

- Atbalstīsim uzņēmējus, kuri vēlēsies izveidot Liepājas ezeru, vai citas ūdens tilpnes kā tūrisma, sporta un atpūtas objektus.

Sabiedrības integrācija

- Veicināsim un atbalstīsim multikulturālos pasākumus, kuru laikā dažādu tautību liepājnieki un viesi varēs demonstrēt savas tautas kultūras, mākslas, zinātnes un citus sasniegumus.

Mums ir svarīgi visi Liepājas iedzīvotāji, neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības, tautības, sociālā statusa vai vecuma. Mūsu programma ietver gan īstermiņa, gan ilgtermiņa plānus. Kopīgi ar sabiedrību, uzņēmējiem, izglītības, kultūras un reliģiskajiem darbiniekiem mēs esam gatavi to realizēt nākošo gadu laikā. 

 

KDS kandidātu sarakstu iesniedz Liepājas nodaļa

2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām KDS reģistrētie deputātu kandidāti Liepājā :

http://www.cvk.lv/cvkserv/pv2013/saraksti/d0b9f2941a.html

http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/sarakstu-iesniedz-ari-kristigi-demokratiska-savieniba/

http://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/papildinats-kandidatu-sarakstu-iesniedz-kristigi-demokratiska-savieniba-90777

Liepajas nodala

 

 

 

KDS Liepājas nodaļas labdarības pasākums

KDS Liepājas nodaļas vadītāja Aija Raudiņa(attēlā vidū), ar biedru Armandu Pauri apmeklēja Liepājas Nakts patversmi un Liepājas Lutera draudzi un sniedza palīdzību cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams, dāvinot apģērbu, apavus, gultas veļu u.c.

Naktspatversme

Raksts no www.irliepaja.lv : 

http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/nakts-patversme-un-lutera-draudze-sanem-humano-palidzibu/

 

 

 

 

KDS Liepājas nodaļai jauna vadība

Piektdien, 1.martā notika KDS Liepājas nodaļas sanāksme, kurā piedalījās biedri Andris Grīnis, Aija Raudiņa, Armands Pauris, Ilva Lutere, Valdis Indrikovs, Juris Konstantinovs, Arvis Circens un Dzintars Kļava. Sanāksmē klātesoši bija KDS valdes priekšsēdētāja Māra V.Zilgalve, ģenerālsekretārs Armands Agrums un reģionālo nodaļu koordinators Aivars Grigulis.

Dienas kārtībā, atsaucoties līdzšinējā nodaļas vadītāja A.Grīņa ierosinājumam, tika vēlēts jauns nodaļas vadītājs. Pēc debatēm biedri vienbalsīgi par jauno Liepājas nodaļas vadītāju ievēlēja Aiju Raudiņu. Par nodaļas vadītāja vietnieku biedri izraudzīja Andri Grīni. Sekretāres un kasieres pienākumus arī turpmāk pildīs Ilva Lutere un biroja darbu turpinās vadīt Armands Pauris.

Sapulces gaitā tika apspriesta politiskā situācija Kurzemes reģionā un arī Latvijas mērogā. Klātesošie konstatēja, ka pieaug depresija un ekonomiskā stagnācija, kas īpaši vērojama Liepājā un tās apkārtnē. Eiropas valstis nekautrējas atzīties, ka liberālais ekonomiskais modelis jau izdzīvots un nepieciešams atgriezties pie valsts regulētās saimniecības, resp., sociālās tirgus ekonomikas, kas īpaši svarīga pēckrīžu periodā. Šai ziņā Vācija ir redzams pozitīvs piemērs.

Sapulces gaitā tika apspriests nodaļas darbības plāns. Galvenais akcents likts uz gatavošanos pašvaldību vēlēšanām šī gada 1.jūnijā. Līdz tam laikam paredzētas vairākas tikšanās ar konfesiju bīskapiem Liepājas diecēzē un dažādu sabiedrisko organizāciju vadītājiem.

Sadarbībā ar fonda "Prioritāte" valdi jau saņemts apjomīgs labdarības pievedums. Nodaļas biedri apzinās situāciju un sniegs atbalstu Kurzemes novada trūkumā nonākušajiem iedzīvotājiem.

KDS vadība Liepājas nodaļai atveda nupat iznākušās grāmatas "Kristīgās demokrātijas vērtības" eksemplārus. To izdevis Latvijas Socialās tirgus ekonomikas institūts sadarbībā ar Roberta Šūmaņa fondu Belģijā. Tās prezentācija notiks Rīgā 23.aprīlī Banku augstskolā. Arvis Circens ierosināja šādu pasākumu arī Liepājā, kam visi piekrita.

KDS vadība izsaka pateicību Liepājas nodaļas eksvadītājam Andrim Grīnim par nesavtīgo darbu vairāku gadu garumā un novēl jaunajai vadītājai Aijai Raudiņai, kā arī visiem nodaļas biedriem izaicinošus politiskus panākumus.

 

Lai mūsu kurzemniekiem veicas!

 

Liepajas pilnsapulce 1 800x598

 

Liepajas pilnsapulce 2 800x598

 

 

KDS valde tiekas ar Liepājas nodaļas biedriem

Otrdien, 8. novembrī pie KDS Liepājas nodaļas biedriem birojā Graudu ielā ciemojās KDS valdes priekšsēdētāja Māra Viktorija Zilgave, partijas ģenerālsekretārs Armands Agrums, valdes loceklis Voiceks Teivāns un Rīgas biroja vadītāja Sarmīte Janfelde.

Sapulcē piedalījās KDS Liepājas nodaļas biedri Arvis Circens, Andris Eniņš, Guntis Feldmanis, Andris Grīnis, Juris Konstantinovs, Ilva Lutere, Armands Pauris, Aija Raudiņa. Daļa nodaļas biedru nevarēja ierasties, jo bija attaisnojoši iemesli. Sapulci protokolēja A.Pauris.

Liepājas nodaļas vadītājs Andris Grīnis klātesošos iepazīstināja ar nodaļas darbu un vadlīnijām  darbam  pie  gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.

Partijas priekšsēdētāja Māra Viktorija Zilgalve Liepājas nodaļas biedriem ieskicēja tuvākos partijas plānus, kā arī par satelītorganizāciju veidošanu. Valdes priekšsēdētāja atzīmēja, ka svarīgi saglabāt KDS galveno vadlīniju – valsts virzību uz sociālā tirgus ekonomikas modeli, bez kura nav iedomājama Latvijas saimnieciskā augšupeja.

Ģenerālsekretārs Armands Agrums dalījās iespaidos par nupat notikušo Austrumeiropas KDP asociācijas konferenci Kišiņevā, kurā Latviju pārstāvēja kopā ar valdes locekli Mareku Raupu un starptautiskās preses interesi par kristīgi demokrātisko politiku. A.Agrums ierosināja veidot partijas avīzi, kas atspoguļotu patieso politisko, ekonomisko situāciju valstī un Eiropā, pretēji mūsu valdības deklarētajām tendenciozajām pārliecībām.

Valdes pārstāvji aicināja Liepājas nodaļas biedrus vairāk iesaistīties partijas darba grupās, kā arī ņemt dalību gaidāmajā starptautiskajā kristīgo politiķu biznesa forumā, kas notiks Latvijā 2012.gada jūnijā un ko rīkos mūsu partija Austrumeiropas KDP asociācijas ietvaros. Iespējams, ka šīs konferences darba plānā tiks iekļauta arī tuvāka sadarbība ar Liepājas reģiona biznesa pārstāvjiem, kas popularizētu KDS vārdu mūspusē.

Starp biedriem un valdes locekļiem norisinājās produktīva diskusija, kas liecināja  par aktīvu biedru gatavību piedalīties KDS darbā, neatlaidību tās mērķu īstenošanā un Latvijas labklājības  panākšanā.

 

Ilva Lutere

KDS Liepājas nodaļas

vadītāja vietniece

Liepajas_birojs_3  

M.V.Zilgalve, A.Agrums, I.Lutere, A.Circens, G.Feldmanis, V.Teivāns, S.Janfelde, J.Konstantinovs.

Liepajas_birojs_4

A.Grīnis, A.Pauris.

 

 

 

Partija aug- KDS birojs arī Liepājā

Laikā, kad biežāk nākas dzirdēt par to, ka kaut kas tiek slēgts, Kristīgi Demokrātiskā Savienība šonedēļ atzīmēja priecīgu notikumu- 29. augustā svinīgi tika atklāts partijas pirmais reģionālais birojs Liepājā.

Par to, ka birojs palīdzēs aktivizēt darbu ir pārliecināts Liepājas nodaļas priekšsēdētājs, uzņēmējs Andris Grīnis. Pēdējā laikā jūtami pieaug cilvēku interese par KDS piedāvātajām vērtībām. Un tas ir saprotams, jo tautas grimšana arvien lielākā nabadzībā un bezcerībā ir tiešs pierādījums, ka līdzšinājā liberālā ekonomiskā politika ir piedzīvojusi smagu neveiksmi. Lai notiktu augšupeja ir nepieciešamas pārmaiņas gan ekonomikā, gan jāpārskata  morāli ētiskie principi. „ KDS politikas centrā ir cilvēks un sociāli atbildīga tirgus ekonomika, modelis, kas jau daudzus gadus veiksmīgi strādā Vakareiropā” ,  biroja atklāšanas runā to vēlreiz atgādināja KDS valdes priekšsēdētāja Māra Viktorija Zilgalve, uzsverot, ka cilvēka labklājība ir primārā.

Liepājas kolēģus kuplā pulkā bija ieradušies sveikt gan KDS valde, gan citu nodaļu biedri.

Birojā, Graudu ielā 43.a,  kopīgam darbam gaidīti ne tikai partijas biedri un atbalstītāji, bet jebkurš sabiedriski aktīvs kurzemnieks, kurš uzskata, ka ir pelnījis cilvēka cienīgu dzīvi un ir gatavs līdzdarboties.

 

Linda Rikše

tel.27726712

 

Foto: Aigars Prūsis

www.irliepāja.lv

http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/kristigie-demokrati-sola-aktivizeties-galerija-video/

http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/kristigie-demokrati-sola-aktivizeties-galerija-video/

ed7e1645aa9c803d3dc29da257de1e4116d97bd1

f7efb72f2c61f669426d3625dce18e835cb74941

Liepasja_birojs_003

03935aa573c896f1068fe1fa54dbf6e361cd1b15

Liepasja_birojs_001

 

 

 

Uzrunājam vēlētajus Kurzemē

 

JAUNĀKIE NOTIKUMI
FORUMS
LEJUPIELĀDE