Pierakstīties jaunumiem!
Vārds:
E-pasts:
Jautājums
Vai Tu atbalsti KDS politiskās idejas?
 
Kalendārs
Select a mode and save the configuration
Meklētājs
BRĪVĪBA, SOLIDARITĀTE, TAISNĪGUMS

Kristīgi Demokrātiskās Savienības pašvaldību programma

   Kristīgi Demokrātiskās Savienības vērtību sistēmas centrā ir cilvēks un viņa labklājība. Vietējo pašvaldību darbības mērķis ir kalpot iedzīvotājiem, nodrošinot augstu dzīves kvalitāti visu dzīvei svarīgo jomu kontekstā. Tas iespējams, veidojot modernas pašvaldības, kas balstītos uz demokrātijas, varas decentralizācijas un subsidiaritātes principiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un labklājību visiem. Valstij nav jāpiesavinās tās funkcijas, kuras var labi vai pietiekami labi veikt vietējā līmenī. Pašvaldību kompetence jānodrošina, respektējot finanšu resursu samērojamību, pārvaldes institucionālo izglītību, administrācijas profesionālo kapacitāti, kas vērsta uz tās ilgtspējīgu attīstību.

   ES labas pārvaldības principi radoši un novatoriski jāpiemēro Latvijas apstākļiem. Pašvaldībām ir jānodrošina tādi apstākļi, kas ļautu tām pildīt vissvarīgākos uzdevumus – nodrošināt ekonomisko izaugsmi, risināt aktuālās bezdarba un nabadzības problēmas. Pašvaldībām ir nepieciešama reāla un pilnīga vara savās teritorijās, kas būtu apvienota ar augstu vietējās autonomijas līmeni. Steidzami jāmaina likums Par pašvaldībām, Valsts pārvaldes likums, u.c., kas ierobežo pašvaldību iespējas justies saimniekiem savās teritorijās. Tikai tad ir iespējama pašvaldību attīstība un spēja pilnvērtīgi veikt savas funkcijas. Nepieciešamas sistēmiskas pārmaiņas pašvaldību darbībā!

   Jebkuras pašvaldības nākotne ir tās attīstībā. Tas iespējams, katrai konkrētai teritorijai piesaistot arvien jaunus cilvēkus un veicinot tajās uzņēmējdarbību. Šai kontekstā pašvaldību resursi vienmēr ir un būs ierobežoti, tāpēc nepārtraukti jācenšas atrast jaunus, radošus ceļus cilvēku un finanšu resursu piesaistei. Tirgus ekonomikas apstākļos pašvaldībām pašām jāļauj veidot savu, maksimāli iespējamu patstāvīgu ekonomisko politiku. Ir skaidri saskatāma sakarība starp dažādu teritoriju atšķirīgo specifiku - ekonomiskās attīstības iespējām un cilvēku nodarbinātību tajās. Lai teritorijas kļūtu pievilcīgas uzņēmējdarbībai, ir jāpalielina katras pašvaldības pievienotā vērtība, sakārtojot to infrastruktūru un nodrošinot augstu dzīves kvalitāti. Tikai tad būs iespējams piesaistīt investīcijas un kvalificētu darbaspēku. Starp pašvaldībām un pašvaldību iekšienē, starp publisko un privāto sektoru jāievieš sacensības gars radošā un pozitīvā tā nozīmē. Tas nodrošinās atklātu un godīgu konkurenci, samazinās monopolu ietekmi, uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, samazinās cenas. Visām darbībām ir jābūt vērstām uz skaidri izmērāmu rezultātu.

    Visās pašvaldībās rūpēsimies par kvalitatīvu izglītības, kultūras dzīves un veselības pakalpojumu pieejamību. Jo īpaši rūpēsimies par dzimstības pieaugumu. Bērni rada dzīvību un cerības nākotnei. Sniegsim maksimāli iespējamo atbalstu jaunajām ģimenēm, lai novērstu tālāku iedzīvotāju izbraukšanu uz ārzemēm un motivētu aizbraucēju atgriešanos.

    Rūpēsimies par cieņpilnu un atbildīgu attieksmi pret vecāko paaudzi. Gādība par mūsu senioriem nedrīkst tikt pasniegta kā dāvana, bet gan kā taisnīgi nopelnītais.

   Veicināsim latviskā dzīves veida tradīciju saglabāšanu novados, atbalstīsim ekonomisko patriotismu.

   Rūpēsimies par sabiedrisko organizāciju tīkla attīstību novados, pilntiesīgu to iesaistīšanos novadu pašpārvaldē. Rūpēsimies par sociālo taisnīgumu ikvienā pašvaldībā. Politikas mērķis ir miers. Bet mieru nevar sasniegt bez sociālā taisnīguma.

    Svarīgi ir aizraut un iedvesmot sabiedrību, salauzt esošās robežas. Tikai plaša pašpārvalde, godīga pilsētu un novadu konkurence nodrošinās radošu izaugsmi un patiesu brīvību.

 

 

 

JAUNĀKIE NOTIKUMI
FORUMS
LEJUPIELĀDE